De stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) is verantwoordelijke van het Waarschuwingsregister. Een veilig winkelklimaat leidt tot minder schade, meer ondernemerschap en een betere werkgelegenheid.

De detailhandel investeert dan ook doorlopend en in nog steeds toenemende mate in veiligheid in het algemeen en het voorkomen van interne fraude in het bijzonder.

De detailhandel investeert dan ook doorlopend en in nog steeds toenemende mate in veiligheid in het algemeen en het voorkomen van interne fraude in het bijzonder. De detailhandel investeert dan ook doorlopend en in nog steeds toenemende mate in veiligheid in het algemeen en het voorkomen van interne fraude in het bijzonder. 

Privacy en AVG

Privacy is een grondrecht. De privacyregelgeving is er daarom op gericht om individuen te beschermen. Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De grootste wijziging die de AVG meebrengt is de verantwoordingsplicht. Iedere organisatie of zelfstandige professional zal aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacybeginselen uit de AVG. Wij informeren u graag hoe het FAD omgaat met de beginselen uit de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens 

De privacywetgeving geldt voor iedere verwerking van persoonsgegevens. De begrippen persoonsgegeven en verwerking worden zeer ruim uitgelegd door de toezichthouders, waaronder de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is iedere handeling die betrekking heeft op persoonsgegevens. Het hoeft geen actieve handeling te zijn. Het inzien, bewaren, verstrekken of uitsluitend opslaan of vernietigen van persoonsgegevens zijn allemaal verwerkingen. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijk persoon (de betrokkene). Denk aan contactgegevens, foto’s, camerabeelden, sportprestaties, telefoonopnames en IP adressen. 

De Stichting FAD verwerkt persoonsgegevens waarbij privacywetgeving een belangrijke rol in die dagelijkse werkzaamheden speelt.

Deelnemers aan het FAD verwerken via het eigen incidentenregister strafrechtelijke gegevens van medewerkers die een overtreding binnen de betreffende organisatie begaan. Het FAD verwerkt deze gegevens voor het externe Waarschuwingsregister. De verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens wordt nader geregeld in Uitvoeringswet AVG, die eenzelfde structuur zal kennen als de huidige Wbp.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

De AVG en ook de overige privacywetgeving maakt een onderscheid tussen twee rollen, namelijk de verwerkingsverantwoordelijke (in de Wbp verantwoordelijke genoemd) en de verwerker (in de Wbp bewerker genoemd). De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en zal moeten voldoen aan alle vereisten van de privacywetgeving. De verwerker is degene die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke. Een verwerker heeft geen eigen doel voor de verwerking van de persoonsgegevens buiten het uitvoeren van de dienstverlening voor de verwerkingsverantwoordelijke. 

Het FAD is verantwoordelijk voor het waarschuwingsregister. Deelnemers van het FAD zijn verantwoordelijk voor het incidentenregister. Partijen die in opdracht van het FAD verwerken zijn Elements en Sentia.

Met deze partijen (Verwerkers) wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin afspraken over omvang en scope van de opdracht en verkorte meldplicht van datalekken aan de verantwoordelijke en beveiligingsmaatregelen zijn vastgelegd.

FAD

Het FAD heeft een ‘Verantwoordingsdocument/ Register van verwerkingen’ opgesteld waarin de uitgangspunten en richtlijnen zijn vastgelegd.

De AVG stelt concrete eisen aan de wijze waarop betrokkenen (deelnemers) moeten worden geïnformeerd. Artikel 12 AVG verplicht het FAD om betrokkenen op een duidelijke en gemakkelijk toegankelijke te informeren. Zij heeft dit op deze wijze vormgegeven. Mocht u vragen hebben, stelt u deze gerust via info@stichtingfad.nl

Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 070 - 444 25 87 of via email info@stichtingfad.nl