Datalekken

In geval er sprake is van een mogelijk datalek wordt er te allen tijde melding gedaan bij de verantwoordelijke functionaris. De melding van een (bijna-)incidentmelding/datalek wordt voor het FAD gedaan bij de heer Bert van Steeg, secretaris, via het email adres datalekken@detailhandel.nl Op dat moment is nog niet beoordeeld of het daadwerkelijk om een datalek gaat. 

Om hierin vast te stellen of het om een datalek gaat of niet worden de volgende zaken gecheckt:

1.         Is het een “Datalek”?
2.         Is het incident/ het datalek helder omschreven?
3.         Welke (herstel)maatregelen zijn er al getroffen?

Een onafhankelijk deskundige beoordeelt of er sprake is van een datalek aan de hand van de volgende vragen:

  • Is er sprake van een inbreuk op de beveiliging?
  • Zijn bij de inbreuk persoonsgegevens verloren gegaan?
  • Kan er redelijkerwijs uitgesloten worden dat er persoonsgegevens onrechtmatig zijn `  verwerkt? (hieronder vallen aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan)

Zie voor een toelichting bij deze vragen de ‘beleidsregels meldplicht datalekken’, te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 070 - 444 25 87 of via email info@stichtingfad.nl