August 18, 2021

Hoog aantal fraudeurs binnen detailhandel vooraf herkend in 2020

Waarschuwingsregister beperkt schade doorinterne fraude

In 2020 werd het Waarschuwingsregister vanStichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) 570.931  keer geraadpleegd door aangesloten Retailbedrijven. In deze lijst worden mensen geregistreerd die bewezen interngefraudeerd hebben. Afgelopen jaar was er sprake van 1.046 treffers. Dit is hethoogste aantal sinds de oprichting in 2005. Deze gegevens zijn gepubliceerd inhet jaarverslag van stichting FAD dat vanmorgen door de heer Ben Swagerman,bestuurder van stichting FAD, is aangeboden aan Minister-president Mark Rutte.

Stichting FAD vierde in 2020 haar 15-jarig jubileum. HetWaarschuwingsregister is uitgegroeid tot een begrip in de detailhandel en is danook niet meer weg te denken. De deelnemers gebruikten het Waarschuwingsregisterafgelopen jaar actief.

‘In 2020 vielen er bijna 200.000 medewerkers onder dewerkingssfeer van het register. We kijken terug op een bewogen jaar, waarin ookretail Nederland het zwaar te verduren kreeg. Dit mede doordat niet essentiëlewinkels gedwongen werden hun deuren te sluiten. Dat de detailhandel in bewegingis blijkt duidelijk uit de cijfers in het verslag’ aldus Sylvia Torn, woordvoerdervan Stichting FAD. Het Waarschuwingsregister werd in 2020 actief bevraagd enhet aantal treffers dat dit opleverde was nooit eerder in het bestaan van hetregister zo hoog. Het aantal registraties in het Waarschuwingsregister lag in2020 op 407. Dit ligt iets lager dan de jaren ervoor, maar laat zich verklarendoor de winkelsluiting tijdens COVID-19.

Iemand komt in het Waarschuwingsregister als er sprake isvan bewezen fraude en ontslag en hiervan aangifte is gedaan bij de politie. Bijregistratie riskeert een frauderende winkelmedewerker voor maximaal vier jaarte worden uitgesloten van werk bij een groot deel van de detailhandelssector.Onder interne fraude wordt verstaan diefstal, verduistering, valsheid ingeschrifte of oplichting. De stichting FAD heeft voor onbepaalde tijd een verklaringvan rechtmatigheid voor het delen van strafrechtelijke gegevens tussendeelnemers. Deze valt onder de bestaande privacywetgeving (AVG).

Consequente aanpak vaninterne fraude en toepassing van het Waarschuwingsregister zorgt voor eenpreventieve werking tegen interne fraude. De cijfers in het jaarverslagonderbouwen dat het werk van de FAD er voor zorgt dat de schade als gevolg vaninterne fraude sterk wordt teruggedrongen. Iedere treffer in het registerbetekent immers dat mogelijke schade wordt beperkt. Voor de winkelier heeft hetregister een dubbele werking; zowel preventief als repressief.

Download:

Download: