Over Stichting FAD

De stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) ondersteunt in het algemeen activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de integriteit van de detailhandel. Meer in het bijzonder is de stichting de onafhankelijke toezichthouder en beheerder van het Waarschuwingsregister. Met behulp van het Waarschuwingsregister kunnen werkgevers de integriteit van sollicitanten nagaan en voorkomen dat fraudeurs (opnieuw) schade aanrichten.

De Stichting:

Bestuur

J.J. Atsma, voorzitter
mr. B.J. Swagerman
U. Saueressig

Auditcommissie

Mw. mr. M.J. Bonthuis
mr. C. van de Vegt
R. de Weerd

Bestuurlijk secretariaat

Mw. S. Torn

Vergunning

Het Waarschuwingsregister FAD voldoet aan alle wettelijke eisen en in 2014 is hiervoor opnieuw een vergunning afgegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Er wordt gewerkt met een protocol, waaraan de aangesloten deelnemers zich verbinden.

Jaarverslag

Het jaarverslag van de stichting FAD is openbaar en gaat in op het gebruik van het Waarschuwingsregister en andere, voor het functioneren van het register relevante ontwikkelingen. Verder wordt de jaarrekening van de stichting gecontroleerd door een accountant. Sinds 2010 is voor elk jaar een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen.

Voorlichting

De stichting FAD beantwoordt vragen van deelnemers over bijvoorbeeld het protocol of de ICT. Ook op andere manieren wil de stichting FAD ondersteunend zijn. Zo is het instructieboekje ‘Hoe en wat over het Waarschuwingsregister’ ontwikkeld en wordt elk najaar een bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers. Verder beantwoordt de stichting FAD vragen van geïnteresseerde winkelbedrijven, sollicitanten, huidige en voormalige medewerkers en andere belanghebbenden.

Aansluiten

De stichting FAD zorgt voor alle informatie aan en begeleiding van het grootwinkelbedrijf dat wil deelnemen aan het Waarschuwingsregister. Het MKB in de detailhandel sluit niet rechtstreeks aan, maar via het zogenoemde brancheloket. Het loket verzorgt het gehele traject van aansluiting van zelfstandige winkeliers.

Download hier het aanmeldingsformulier voor het grootwinkelbedrijf.

Bekijk de lijst met huidige deelnemers.

Audits

De auditcommissie, die is ingesteld door de stichting FAD, houdt toezicht en helpt deelnemers om de kwaliteit van het register te verbeteren. De auditcommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacy en veiligheid. De commissie toetst de naleving door de deelnemer van de spelregels uit het protocol.

Klachten

Als een ex-medewerker een klacht heeft over registratie, dient hij of zij eerst de deelnemer, het verantwoordelijke winkelbedrijf, aan te schrijven. Wanneer dat niet naar tevredenheid tot een oplossing leidt, kan de belanghebbende een klacht indienen bij de klachtencommissie van de stichting FAD. De klachtencommissie moet langlopende rechtszaken voorkomen en zorgen voor een laagdrempelige procedure. De klachtencommissie is transparant in haar handelen. Uitspraken in geanonimiseerde vorm kunnen worden opgevraagd bij het FAD-secretariaat.

Deelnemers

Onze lijst met deelnemers blijft groeien. Bekijk hier wie er al aangesloten zijn.