Werkgevers

Wilt u uw winkelbedrijf aanmelden of wilt u meer weten over het Waarschuwingsregister? Neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. De stichting FAD zorgt voor alle informatie aan en begeleiding van geïnteresseerde winkelbedrijven.
Wat is de toegevoegde waarde van het Waarschuwingsregister?

Van deelname gaat een sterke, preventieve werking uit. Bedrijven die meedoen, tonen aan dat zij hun fraudebeleid op orde hebben en dat fraudeurs niet zomaar binnenkomen. Dit helpt om interne fraude terug te dringen en draagt bij aan een positieve werksfeer. Ook het gebruiksgemak pleit voor deelname. Het Waarschuwingsregister is anders dan het ‘VOG-loket’ 24/7 te raadplegen via het internet.

Is de verklaring omtrent gedrag (VOG) een alternatief voor het Waarschuwingsregister?

Nee, de verklaring omtrent het gedrag (VOG) is onwerkbaar voor een arbeidsintensieve sector als de detailhandel. Het komt geregeld voor dat een sollicitant de dag na het sollicitatiegesprek aan de slag kan. Daarbij komt dat de detailhandel er niet op kan rekenen dat politie en justitie tijd hebben om interne fraude aan te pakken. Ook dat maakt een VOG onvoldoende bruikbaar. De kans is klein dat een aangifte van een interne fraude heeft geleid tot een serieus onderzoek en vervolging. Op grond van alleen een aangifte zal niet snel een VOG worden geweigerd.

Wat is een incidentenregister?

Iedere deelnemer aan het Waarschuwingsregister moet een incidentenregister bijhouden. Zo’n incidentenregister kent geen voorschriften qua vorm of (technische) realisatie, maar wel qua doel en werkwijze. Een incident heeft betrekking op een bepaalde gebeurtenis, op de daarbij betrokken personen en eventueel op de bijbehorende goederen. Niet ieder Incident zal tot opname in het Waarschuwingsregister leiden. Soms zullen in de loop van de tijd meerdere incidenten plaatsvinden die gezamenlijk tot opname in het Waarschuwingsregister leiden. Het ligt voor de hand dat het incidentenregister tevens de (technische) bron is voor aanlevering aan het Waarschuwingsregister.

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

Het Waarschuwingsregister is beschikbaar voor alle winkelbedrijven in Nederland. De precieze voorwaarden voor deelname en gebruik zijn vastgelegd in het protocol. In de kern gaat het erom dat de bedrijven:

  • een duidelijk fraudepreventie- en aangiftebeleid voeren,
  • een incidentenregister hebben,
  • de huidige en aankomende medewerkers informeren over het register bijvoorbeeld door er melding van te maken in het huishoudelijk reglement,
  • de ondernemingsraad (indien aanwezig) om instemming met deelname vragen en
  • een aantal beveiligings- en organisatorische maatregelen nemen.

Wanneer aan de voorwaarden is voldaan krijgt het winkelbedrijf (via Stichting FAD) toegang tot het Waarschuwingsregister.

Ik ben een zelfstandige winkelier. Kan ik ook deelnemen aan het Waarschuwingsregister?

Ja, dat kan via het zogenoemde brancheloket. Mede dankzij subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie is het brancheloket ontwikkeld. Het brancheloket adviseert, verzorgt de aansluiting en voert de screening en plaatsing van fraudeurs in opdracht van de deelnemende winkelier uit. Op deze wijze kan het MKB in de detailhandel op relatief eenvoudige wijze meedoen zonder dat de integriteit van het Waarschuwingsregister onder druk komt te staan.

Wanneer kan ik een fraudeur op het register plaatsen?

Een deelnemend winkelbedrijf kan een ex-medewerker voor een periode van een, twee, drie of vier jaar opnemen in het Waarschuwingsregister, wanneer hij is ontslagen of als de arbeidsrelatie is beëindigd wegens diefstal of een ander fraudevergrijp ten aanzien van zijn werkgever. Voorwaarden zijn dat aangifte is gedaan tegen de betreffende ex-medewerker, de winkelier een proportionaliteitstoets doet en dat betrokkene geïnformeerd wordt.

Vallen stagiairs en extern ingehuurde personen onder de werkingssfeer van het Waarschuwingsregister?

Ja, een ieder die een formele overeenkomst met de deelnemer of een andere formele werkgever heeft afgesloten voor het verrichten van arbeid of het vervullen van een stage bij de deelnemer valt onder de werkingssfeer van het Waarschuwingsregister. Hieronder is in ieder geval inbegrepen:

− personeel in tijdelijk en vast dienstverband bij de deelnemer,
− stagiairs,
− zzp’ers,
− personeel op uitzendovereenkomst en overeenkomst tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden of diensten,
− personeel dat op detacheringsbasis werkzaam is,
− personeel in dienst van een payroll-organisatie, werkzaam onder leiding en toezicht van de deelnemer,
− personeel, werkzaam in dienst of ten behoeve van een concessionair

Wat zijn de kosten van deelname?

Grootwinkelbedrijven sluiten rechtstreeks aan op het Waarschuwingsregister. De jaarlijkse kosten voor rechtstreekse aansluiting aan het waarschuwingsregister bedragen:

Vaste bijdrage: € 1.200,00
Variabele bijdrage: € 0,65 per medewerker met een maximum € 3.655,-

Stichting FAD heeft in de afgelopen jaren kortingen kunnen geven op de contributie. Door het groeiend aantal deelnemers is het ook mogelijk in 2022 een korting te geven. Hierdoor profiteert iedereen van de schaalgrootte.
De korting is vastgesteld op 20% op de totale contributie. De maximale bijdrage per deelnemer na korting is vastgesteld op 3872,- euro excl. btw.

Het MKB sluit aan via een brancheloket. Ook hiervoor hanteert stichting FAD een vaste en variabele bijdrage. De vaste bijdrage is € 4.500,- excl. btw en de variabele bijdrage is € 0,65 per medewerker. De korting in 2022 is 20%. Het brancheloket bepaalt zelf of het de kosten doorberekent aan de aangesloten winkeliers.

De Audit

De auditcommissie, die is ingesteld door de Stichting FAD, houdt toezicht en helpt deelnemers om de kwaliteit van het register te verbeteren. De auditcommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacy en veiligheid. De commissie toetst de naleving door de deelnemer van de spelregels uit het protocol.

Uw organisatie neemt deel aan het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Aan deelname zijn voorwaarden gesteld die zijn vastgelegd in het protocol. Eén van de voorwaarden betreft controle van het gebruik van het Waarschuwingsregister door de auditcommissie (paragraaf 6).  Iedere 3jaar vindt een audit bij de FAD deelnemers plaats. Een audit neemt ongeveer 2uur in beslag.

De kosten voor de audit worden betaald uit de jaarlijkse contributie. Dit betekent dat uw organisatie geen rekening ontvangt n.a.v. een audit bezoek. De stichting behoudt niettemin het recht om de kosten van vervolg audits, als blijkt dat zaken niet op orde zijn, wel in rekening te brengen bij de deelnemer. De kosten van een vervolg audit zijn € 1.100,- per audit excl. btw.